Rally-toko

ALO AVO VOI MES
Hermorakenne Taso 2 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Ketteryys Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Rohkeus Taso 1 Taso 2 Taso 2 Taso 3
Vilkkaus Taso 2 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Älykkyys Taso 2 Taso 3 Taso 3 Taso 4